SK-Abbvie

WHISTLEBLOWING

V súlade s požiadavkami zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov má AbbVie s. r. o. zavedený interný systém oznamovania porušení zákona.

POŽIADAVKY NA OZNÁMENIE

Každé oznámenie musí obsahovať nasledujúce informácie:

  • osobné údaje oznamovateľa v prípade, že sa oznamovateľ nerozhodne pre anonymný režim;
  • jasný a úplný opis skutočností, ktoré sa majú oznámiť;
  • čas a miesto výskytu príslušných skutočností, ak sú známe;
  • osobné údaje alebo iné údaje (napr. kvalifikácia a oblasť činnosti), ktoré umožňujú identifikovať subjekt(-y) podávajúci(-e) oznámenie, ak sú známe;
  • identifikáciu iných subjektov, ktoré môžu podať správu o skutočnostiach, ktoré sú predmetom oznámenia;
  • všetky dokumenty, ktoré môžu potvrdiť pravdivosť uvádzaných skutočností;
  • akékoľvek iné informácie, ktoré môžu poskytnúť užitočnú spätnú väzbu o existencii oznámených skutočností.

 

Je potrebné poznamenať, že:

  • oznámenia založené len na podozreniach alebo fámach, alebo ktoré sú nespoľahlivé, sa nebudú brať do úvahy;
  • anonymné oznámenia patria do rozsahu pôsobnosti tohto dokumentu len vtedy, ak spĺňajú uvedené požiadavky;
  • oznámenia týkajúce sa sporov, nárokov alebo žiadostí súvisiacich s osobnými záujmami oznamovateľa, ktoré sa týkajú výlučne jeho individuálneho pracovného pomeru, okrem iného vrátane pracovných sporov alebo nezhôd medzi kolegami, nie sú prípustné.

OZNÁMENIE

Naši zamestnanci môžu podať akékoľvek oznámenie prostredníctvom nášho anonymného systému. Tieto oznámenia sú relevantné len pre príslušnú osobu, t. j. osobu, ktorá bude mať vaše oznámenie na starosti. Táto osoba je uvedená nižšie.

ANONYMITA

Systém vám umožňuje zostať v anonymite. Vaše osobné údaje nebudú nikomu dostupné. Údaje sú šifrované, takže aj vaše kontaktné údaje, ako napríklad telefónne číslo alebo e-mailová adresa, sú v bezpečí.

AKÉ INFORMÁCIE DOSTANE ZODPOVEDNÁ OSOBA?

Dotknutá osoba má k dispozícii len to, čo jej pošlete. Môžete posielať text alebo dokumenty a môžete tiež odpovedať na ďalšie otázky. Nikto však nebude poznať vašu totožnosť, pokiaľ sa nerozhodnete, že chcete vystúpiť z anonymity.