Všeobecné obchodní podmínky

I. IDENTIFIKACE POSKYTOVATELE

Společnost: Parhesys s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 344346

sídlo: Kozí 853/19, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 09903534

DIČ CZ09903534

bankovní spojení: č. 2601935572/2010, vedený u společnosti FIO a.s., IBAN CZ1020100000002601935572, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX

e-mailová adresa: legal@whispero.cz

II. DEFINICE ROZSAHU ÚROVNÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Platforma - počítačová aplikace Whispero poskytovaná on-line prostřednictvím internetové adresy www.whispero.cz či www.whispero.eu či prostřednictvím počítačové nebo mobilní aplikace, která slouží zejména jako software pro příjem a správu textových, hlasových a obrazových informací a následnou komunikaci s jejich odesílatelem za současného případného zachování anonymity těchto odesílatelů.

Smlouva -  smlouva o poskytování služeb uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), jejímž předmětem je užívání Platformy. V případě rozporu Smlouvy a Obchodních podmínek má aplikační přednost smluvní ustanovení.

Obchodní podmínky - všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku řídící práva a povinnosti Provozovatele a Klienta neupravené ve Smlouvě.

Ceník - ceník vydaný a zveřejněný Poskytovatelem pro jednotlivé tarify poskytovaných služeb Platformy.

Poskytovatel - obchodní společnost definovaná v čl. I Obchodních podmínek, která je vlastníkem, provozovatelem a vykonavatelem autorských práv k Platformě. Poskytovatel je plátce DPH.

Klient - každá fyzická nebo právnická osoba, která za účelem užívání Platformy uzavírá s Poskytovatelem Smlouvu v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

Smluvní strany - strany Smlouvy, tedy Poskytovatel a Klient.

Uživatelský účet - uživatelský účet umožňující přístup do Platformy a její užívání.

Pracovní prostředí - jednotlivý přizpůsobitelný oznamovací systém v rámci Platformy určený pro správu přijatých oznámení

Příslušná osoba - fyzická osoba určená zprostředkovaně Klientem k příjmu a posuzování oznámení.

Kontaktní osoba - fyzická osoba určená Klientem k jednání s Poskytovatelem. Klient bere na vědomí, že veškerá právní jednání učiněná Kontaktní osobou vůči Poskytovateli jsou pro Klienta právně závazná nehledě na rozsah pověření Klientem.

III. ZŘÍZENÍ PŘÍSTUPU K PLATFORMĚ

3.1 Klient má zájem využívat Platformu a Uživatelský účet a za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách se zavazuje řádně a včas hradit Poskytovateli sjednanou Odměnu.

3.2 Smlouva je uzavřena v okamžiku jejího podpisu oběma Smluvními stranami nebo okamžikem doručení potvrzení o akceptaci objednávky provedené prostřednictvím služeb dálkové komunikace.

3.3 Poskytovatel se za podmínek uvedených ve Smlouvě a Obchodních podmínkách zavazuje umožnit vytvoření Uživatelského účtu ve prospěch Klienta ("Uživatelský účet"). Tato povinnost je splněna zasláním instrukcí k vytvoření Uživatelského účtu Kontaktní osobě nebo pověřením Příslušné osoby Poskytovatelem a zasláním informací o možnosti využívání Uživatelského účtu Klientem. Přístup je zabezpečen pomocí e-mailové adresy a hesla. Klient bere na vědomí, že Kontaktní osoba má v rámci Uživatelského účtu oprávnění přidávat další osoby a zřizovat či zrušovat přístupová práva k Uživatelskému účtu, případně měnit jejich úroveň.

3.4 Klient může libovolně přidávat, upravovat či zrušovat jednotlivá Pracovní prostředí. Podle počtu Pracovních prostředí se určuje výše Odměny Poskytovatele v souladu s článkem V. Obchodních podmínek.

IV. ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1 Na základě uzavření Smlouvy budou Klientovi zpřístupněny následující funkcionality: oznamovací formulář, návazná komunikace s oznamovatelem, správa oznámení, hlídání lhůt, umožnění přidávání interních komentářů.

4.2 Poskytovatel nabízí služby Platformy v úrovních FREE, BASIC, STANDARD a PREMIUM.

4.3 Tarif FREE zahrnuje archivaci oznámení po dobu 100 dní po jejich přijetí. Při využití tarifu FREE je vyloučena jakákoli odpovědnost poskytovatele. Funkce tarifu FREE mohou být libovolně měněny poskytovatelem, stejně jako může být tarif FREE bez dalšího zrušen, a to včetně všech pracovních prostředí a uživatelských účtů, a to i bez předchozího upozornění.

4.4 Tarif BASIC zahrnuje možnost příjmu oznámení a následné komunikace s oznamovatelem, příjem příloh, archivaci oznámení po dobu trvání Smlouvy, Export a vzory dokumentů.

4.5 Tarif STANDARD zahrnuje všechny funkce tarifu BASIC, telefonní linku, hlasové zprávy a nejširší možnosti úpravy textů a vzhledu platformy.

4.6 Tarif PREMIUM spočívá ve správě oznamovacího systému Poskytovatelem. Zpravidla zahrnuje zavedení a správu oznamovacího systému včetně příjmu a posuzování přijatých oznámení. Sjednává se výlučně uzavřením Rámcové smlouvy, ve které je blíže specifikován rozsah poskytovaných služeb.

  

V. ODMĚNA A SPLATNOST

5.1 Klient se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytované Služby měsíční odměnu v závislosti na zvoleném tarifu a počtu Pracovních prostředí. Výše odměny je stanovena ve Smlouvě, a není-li tomu tak, řídí se platným Ceníkem. K odměně se připočítává DPH ve výši podle právního předpisu účinného v daném měsíci („Odměna“).

5.2 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv Ceník změnit. Změna Ceníku nabývá účinnosti zveřejněním, není-li v něm uvedeno jinak, a nová výše Odměny se uplatní od prvního zúčtovacího období po nabytí účinnosti Ceníku. Poskytovatel informuje Klienta o změně Ceníku prostřednictvím e-mailové adresy Kontaktní osoby. V případě zvýšení Odměny je Klient oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to formou písemného odstoupení, které musí být Poskytovateli doručeno do 14 dnů ode dne doručení oznámení o změně Odměny. Po dobu výpovědní doby dle Obchodních podmínek se určení výše Odměny Poskytovatele řídí Ceníkem účinným před změnou Ceníku.

5.3 Zúčtovací období je v závislosti na Smlouvě měsíční nebo roční.

5.3.1 V případě tarifů BASIC a STANDARD počíná první zúčtovací období běžet uplynutím čtrnáctidenní zkušební doby Platformy.

5.3.2 V případě tarifu PREMIUM počíná první zúčtovací období běžet dnem stanoveným ve Smlouvě jako datum zahájení poskytování služeb.

5.4 Odměna je splatná za dané zúčtovací období předem na základě faktury vystavené Poskytovatelem, a to vždy do 14 dnů od zaslání výzvy k platbě nebo faktury. Klient může rovněž využít možnost automatické platby platební bránou. Na základě provedené platby bude Poskytovatelem vystavena faktura a daňový doklad. Využitím platby pomocí platební brány dává Klient souhlas k opakovanému strhávání Odměny za následující zúčtovací období.

5.5 V případě čerpání služeb se samostatně stanovenou cenou bude odměna za tyto služby připočtena k Odměně za následující zúčtovací období.

5.6 Nesouhlasí-li Klient s výší Odměny stanovené ve faktuře či výzvě k platbě, nejpozději v den splatnosti podá námitky, jinak se na stanovenou výši odměny nahlíží jako na odsouhlasenou Smluvními stranami. V případě podání námitek Klientem Poskytovatel ve lhůtě 14 dnů od doručení námitek odůvodní stanovenou výši odměny podrobným vyúčtováním, nebo námitkám vyhoví. Do vypořádání námitek Poskytovatelem není Klient v prodlení s úhradou Odměny.

5.7 Odměna je splatná bezhotovostně na bankovní účet Poskytovatele uvedený v článku I. Obchodních podmínek Poskytovatel vystaví Klientovi k úhradě Odměny daňový doklad. Podpisem této Smlouvy uděluje Klient Poskytovateli souhlas s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě a jeho doručením Klientovi emailem na emailovou adresu Kontaktní osoby uvedenou v článku I. této Smlouvy.

VI. UJEDNÁNÍ O LICENCI

6.1.    Uzavřením této Smlouvy poskytuje Poskytovatel Klientovi oprávnění k výkonu práva užívat Platformu v souladu s ustanovením § 2358 a násl. a § 2371 a násl. Občanského zákoníku („Licence“), a to jako licenci nevýhradní, územně neomezenou, časově omezenou na dobu trvání této Smlouvy.

6.2.    Licence se sjednává jako úplatná, přičemž odměna za poskytnutí Licence je součástí Odměny dle článku V. této Smlouvy.

6.3.    Klient je oprávněn užívat Platformu v poskytované podobě. Klient není oprávněn Platformu upravit nad rámec volitelného nastavení, zpracovat, obcházet omezení funkčnosti nebo jiná omezení Licence, či Platformu měnit, spojit s jiným dílem nebo zařadit do souborného díla.

6.4.    Klient je oprávněn v rámci vlastní činnosti poskytnout částečnou podlicenci Platformy třetím stranám, s tím, že jedno pracovní prostředí může sloužit vždy pouze jednomu subjektu. Podlicenci Klient poskytne třetí straně prostřednictvím nastavení práv v sekci Uživatelé.

VII.  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU PLATFORMY 

7.1.   Ustanovení tohoto článku představují smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pobytu těchto údajů (General Data Protection Regulation, dále jen jako “GDPR”) Pro účely čl. 28 odst. 3 písm. a) GDPR představují ustanovení tohoto článku obecný pokyn ke zpracování osobních údajů.

7.2   V rámci provozu Pracovního prostředí může docházet ke zpracování osobních údajů oznamovatelů nebo třetích osob, zejména osob podílejících se na činnosti Uživatele (dále jen “subjekty údajů”) uložených do Platformy oznamovateli a Uživateli v rámci provádění oznámení, a to například (nikoli však výhradně) jméno, datum narození, kontaktní údaje, údaje o pracovním zařazení a průběhu zaměstnání nebo jiné práce, údaje o zdravotním stavu a údaje o účasti v odborové organizaci. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro provoz Platformy a Pracovního prostředí za účelem stanoveným Uživatelem ve Smlouvě. Poskytovatel se zavazuje nevyužívat osobní údaje k jiným účelům, než jaké stanovuje Smlouva nebo Obchodní podmínky nebo které vyplývají z právních předpisů vztahujících se k činnosti Poskytovatele a zpracování osobních údajů.

7.3   Při zpracování osobních údajů podle tohoto článku je Poskytovatel v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 8 GDPR a Uživatel v postavení správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 7 GDPR. V případě, že Uživatel udělí podlicenci k Pracovnímu prostředí třetí osobě, je tato třetí osoba v postavení správce osobních údajů. V případě, že Pracovní prostředí spravuje třetí osoba, je tato vůči uživateli v postavení zpracovatele osobních údajů a Poskytovatel v postavení dalšího zpracovatele, nestanoví-li smlouva mezi Uživatelem a touto třetí osobou pro vztah těchto subjektů něco jiného. Totéž platí pro využití služeb PREMIUM.

7.4   Zpracování osobních údajů prováděné Poskytovatelem podle tohoto článku sestává z následujících činností zpracování: příjem, uložení, umožnění vyhledání, umožnění zobrazení, zálohování, předání, umožnění anonymizace a výmaz osobních údajů. Prostředkem zpracování osobních údajů je Platforma a související softwarové a hardwarové vybavení nezbytné k jejímu provozu.

7.5   Poskytovatel je při zpracování osobních údajů oprávněn využít služeb dalšího zpracovatele, a to poskytovatele cloudových služeb nebo služeb elektronické komunikace za předpokladu, že se tento další zpracovatel zaváže k dodržování stejného nebo vyššího standardu ochrany osobních údajů, jaké jsou stanoveny v tomto článku, a za předpokladu, že osobní údaje nebudou uchovávány mimo území Evropské unie.

7.6   Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby byly všechny osoby, které se podílejí na zpracování osobních údajů nebo k nim mohou získat přístup, vázány povinností mlčenlivosti o těchto údajích, a to po neomezenou dobu bez ohledu na trvání jejich právního vztahu k Poskytovateli nebo dalším zpracovatelům.

7.7   Poskytovatel se zavazuje přijmout vhodná organizační a technická opatření k zajištění splnění povinností podle čl. 32 GDPR, zejména k ochraně osobních údajů před neoprávněným zásahem třetí osoby a nahodilou ztrátou nebo zničením osobních údajů a k zajištění dostupnosti a případného obnovení osobních údajů. Ustanovení čl. II Obchodních podmínek tímto není dotčeno.

 7.8   V případě ukončení poskytování služeb Poskytovatele sdělí Uživatel Poskytovateli, zda má Poskytovatel zpracovávané osobní údaje smazat, nebo je předat Uživateli nebo jím určené třetí osobě. Uživatel bere na vědomí, že v návaznosti na účel zpracování může předání osobních údajů přímo Uživateli bez přijetí vhodných bezpečnostních opatření na straně Uživatele představovat porušení právních předpisů Uživatelem.

7.9   Uživatel je ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR povinen informovat subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a o zapojení Poskytovatele v roli zpracovatele osobních údajů.

7.10   V případě že se na Poskytovatele obrátí subjekt údajů s žádostí o uplatnění svých práv podle čl. 15 až 22 GDPR, postoupí Poskytovatel žádost k vyřízení Uživateli prostřednictvím Kontaktní osoby a vyrozumí o tomto postupu subjekt údajů. V případě, že subjekt údajů neuvede ve své žádosti identifikaci správce údajů, vyzve Poskytovatel subjekt údajů k takové identifikaci. Neprovede-li subjekt údajů takovou identifikaci, Poskytovatel žádost odloží.

7.11   Poskytovatel umožní Uživateli audit bezpečnostních opatření přijatých k ochraně osobních údajů, a to nejméně jedenkrát ročně nebo vždy po změně v osobě dalšího zpracovatele osobních údajů.

7.12   V případě že Uživatel udělí Poskytovateli v souvislosti se zpracováním osobních údajů pokyn, který Poskytovatel při vynaložení běžné míry pozornosti posoudí jako rozporný s právními předpisy, upozorní Poskytovatel Uživatele na tuto skutečnost. Poskytovatel není povinen vynakládat zvláštní úsilí k odhalování potenciální protiprávnosti pokynu Uživatele. Pokud Uživatel na svém pokynu trvá, zbavuje tím Poskytovatele odpovědnosti za případné porušení právních předpisů v souvislosti s plněním tohoto pokynu a zavazuje se nahradit Poskytovateli případnou škodu, v to počítaje i případné sankce udělené Úřadem pro ochranu osobních údajů. Toto platí obdobně za situace, kdy se pokyn Uživatele ukáže jako protiprávní zpětně.

7.13   Ve věcech zpracování osobních údajů je příslušný ke komunikaci s Uživatelem pověřenec pro ochranu osobních údajů Poskytovatele, kterého je možné kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@whispero.cz.

VIII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OBCHODNÍ ÚČELY

8.1   Při jednání s Uživateli a zájemci o služby Poskytovatele dochází ke zpracování osobních údajů osob jednajících za tyto subjekty. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely poskytování služeb Uživateli Poskytovatelem v pozici správce osobních údajů.

8.2   Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytně nutném rozsahu, a to zejména jméno, pozice ve struktuře Uživatele a rozsah oprávnění jednat za Uživatele s Poskytovatelem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy a předsmluvních opatření ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

8.3   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu s Uživatelem a po dobu tří let po ukončení tohoto vztahu. V případě neuzavření smluvního vztahu s Uživatelem budou osobní údaje uchovávány po dobu 1 roku od posledního kontaktu s daným subjektem údajů.

8.4   Podrobné informace o zpracování osobních údajů při užívání webu Poskytovatele pro kontakt s Poskytovatelem jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů.

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

9.1 Poskytovatel se zavazuje vynaložit veškeré možné úsilí, aby zajistil nepřetržitý provoz Platformy. Klient však bere na vědomí, že jeho Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. jeho dodavatelů, a dále v případě, že poskytování Služeb brání omezení na straně Klienta nebo na straně jiných osob (např. výpadek v dodávce energií či datových služeb, vis maior). Poskytovatel se však zavazuje průběžně přijímat opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality Služeb, v jejichž rámci může provádět plánované i neplánované odstávky při poskytování Služeb. Poskytovatel nenese odpovědnost za vzorové texty ani nastavení Uživatelského účtu či Pracovního prostředí provedeného Klientem.

9.2 Klient bere na vědomí, že Platformu využívá na vlastní riziko a Poskytovatel není odpovědný zejména za případné nesplnění zákonných požadavků na úseku ochrany oznamovatele způsobeným jednáním nebo opomenutím Uživatele. Poskytovatel odpovídá za škodu, která vznikla jeho zaviněním, a to maximálně do výše desetinásobku průměrné měsíční odměny, vypočteného za dobu trvání této Smlouvy. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Platformy nezpůsobenou jednáním nebo opomenutím Poskytovatele. Pokud by i přes to byla shledána povinnost Poskytovatele k náhradě jakékoliv škody nebo újmy, včetně ušlého zisku, je tato jeho povinnost omezena pouze do výše desetinásobku průměrné měsíční odměny, která již byla Klientem uhrazena. V případě výpadku či provozní poruchy poskytne Poskytovatel Klientovi součinnost k nápravě nastalého stavu. Nárok na náhradu škody je v zákonem povoleném rozsahu vyloučena vždy v případě tarifu FREE.

X. TRVÁNÍ A VÝPOVĚĎ SMLOUVY

10.1   Smlouva se uzavírá na zúčtovací období. Neoznámí-li Klient před skončením zúčtovacího období, že nemá zájem na pokračování Smlouvy, prodlužuje se platnost Smlouvy o další zúčtovací období, přičemž výše Odměny za toto zúčtovací období se řídí platným Ceníkem.

10.2 V případě porušení ustanovení čl. VI ze strany Klienta je Poskytovatel oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby.

10.3 V případě prodlení s úhradou Odměny delší než 2 měsíce je Poskytovatel oprávněn vypovědět Smlouvu s výpovědní dobou v délce 1 měsíce.

10.4 Pokud Poskytovatel vypoví smlouvu podle bodu 10.2 nebo 10.3 tohoto článku, není tím dotčen jeho nárok na Odměnu za aktuální zúčtovací období, přičemž Odměna se poměrně nekrátí.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost, zdánlivost či neúčinnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ustanovením novým, platným a účinným a Uživatel se zavazuje se tímto novým ustanovením řídit. V tomto případě neplatí možnost Uživatele odstoupit od Smlouvy pro změnu Obchodních podmínek.

11.2 Poskytovatel a Klient přebírají riziko změny okolností. Použití § 1765 občanského zákoníku je tímto vyloučeno. Dále je vyloučeno uplatnění § 1793 až 1797 občanského zákoníku.

11.3 Tyto Obchodní podmínky, jakož i veškeré smluvní a mimosmluvní závazky s nimi související či z nich vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky. Veškeré spory mezi Poskytovatelem a Uživatelem vznikající ze Smlouvy nebo Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi budou řešeny v soudním řízení u příslušného soudu České republiky.

11.4 Vztahuje-li se na Smlouvu povinnost jejího uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zavazuje se Klient o této skutečnosti Poskytovatele vyrozumět. Zveřejnění Smlouvy zajišťuje Klient.

11.5 Tyto Obchodní podmínky nahrazují všechna předešlá znění obchodních podmínek a nabývají účinnosti dne 25. 11. 2021

PŘÍLOHA I. - CENÍK

TARIFY

TARIF BASIC

roční platba, měsíční přepočet: 490 Kč

měsíční platba: 590 Kč

TARIF STANDARD

roční platba, měsíční přepočet: 990 Kč

měsíční platba: 1290 Kč

TARIF PREMIUM

individuální, vždy stanovena smlouvou o poskytování služeb a licence

HODINOVÁ SAZBA

1 hodina práce: 1 990 Kč

ŠKOLENÍ

Školení příslušné osoby (on-line), 4 hodiny: 9 500 Kč

Školení povinného subjektu (on-line), 45 minut: 1 900 Kč