WHISTLEBLOWING – OZNÁMENÍ PORUŠENÍ PŘEDPISŮ

Podle SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“) společnost IBSA PHARMA s.r.o. doporučuje učinit oznámení osobám, které se v souvislosti s výkonem své práce dozví o možném porušení Etického kodexu a Protikorupčních směrnic společnosti IBSA PHARMA s.r.o., nebo o jiných možných porušeních právních předpisů, které by mohly ohrozit podnikání nebo pověst společnosti IBSA PHARMA s.r.o. nebo které by mohly způsobit škodu třetím osobám.

POŽADAVKY NA OZNÁMENÍ

Každé oznámení musí obsahovat následující údaje:

  • osobní údaje oznamovatele v případě, že oznamovatel nezvolí anonymní režim;
  • jasný a úplný popis oznamovaných skutečností;
  • časové a místní určení rozhodných skutečností, pokud je známo;
  • pokud jsou známy, osobní údaje nebo jiné údaje (např. kvalifikace a obor činnosti), které umožňují identifikovat subjekt (subjekty), který (které) činí oznámení;
  • označení dalších subjektů, které mohou podat zprávu o skutečnostech, jež jsou předmětem oznámení;
  • uvedení všech dokumentů, které mohou potvrdit pravdivost tvrzených skutečností;
  • jakékoli další informace, které mohou poskytnout užitečnou zpětnou vazbu o existenci oznámených skutečností.

 

Je třeba poznamenat, že:

  • oznámení založená na pouhém podezření nebo pomluvách, nebo oznámení která jsou nespolehlivá, nebudou brána v potaz;
  • anonymní oznámení spadají do oblasti působnosti tohoto dokumentu pouze tehdy, pokud splňují výše uvedené požadavky;
  • nejsou přípustná oznámení týkající se sporů, nároků nebo žádostí souvisejících s osobním zájmem oznamovatele, které se týkají výhradně jeho individuálních pracovních vztahů, mimo jiné včetně pracovních sporů nebo neshod mezi kolegy.

 

OZNÁMENÍ

Naši zaměstnanci mohou prostřednictvím anonymního systému učinit jakékoliv oznámení. Tato oznámení jsou příslušná pouze příslušné osobě, tedy osobě, která Vaše oznámení bude mít na starosti. Tato osoba je uvedena níže.

ANONYMITA

Systém Vám umožní zůstat v anonymitě. Vaše osobní údaje tak nebudou nikomu k dispozici. Data jsou šifrována, takže i Vaše kontaktní údaje, jako je telefonní číslo či e-mailová adresa, jsou v bezpečí.

CO DOSTANE PŘÍSLUŠNÁ OSOBA?

Příslušná osoba má k dispozici jen to, co pošlete. Posílat můžete text nebo dokumenty, můžete také odpovídat na doplňující dotazy. Vaši totožnost však nikdo znát nebude, pokud se sami nerozhodnete, že chcete vystoupit z anonymity.