Compliance systém

Soulad se zákonnými povinnostmi a vysoký etický standard je naší prioritou. Za účelem prevence protiprávní a neetické činnosti, včasné reakce a minimalizace případné újmy provozujeme oznamovací systém, na který je možné se důvěrně obrátit, a to i anonymně.

Systém oznamování

Zaměstnanci a některé další osoby mohou oznamovat v režimu zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (Dále „Zákon“). Nad rámec Zákona přijímáme podněty také od osob, které nejsou oznamovatelem podle Zákona či o skutečnostech, které nejsou oznámením z hlediska věcné působnosti Zákona.

OZNÁMENÍ V REŽIMU ZÁKONA

V režimu Zákona mohou oznámení o vybraných protiprávních činnostech, zejména trestných činech a závažných přestupcích, podávat zaměstnanci a některé další osoby. Tento systém je veden interně a není sdílen.

Oznámení v režimu Zákona

PODNĚTY MIMO REŽIM ZÁKONA

Přijímáme oznámení o jakékoli protiprávní či neetické činnosti nebo její hrozbě, týkající se subjektu DELTA Investiční společnost, a.s. či přímo souvisejících osob. Podnět může podat libovolná fyzická či právnická osoba.

Podnět mimo režim Zákona

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) Vás tímto informujeme, že v souvislosti s provedením oznámení může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů.

Na základě provedení oznámení budou zpracovávány osobní údaje, které v oznámení sami uvedete, a dále údaje, které již osoba, vůči níž oznámení činíte, zpracovává na základě Vašeho právního vztahu k této osobě, vždy však pouze v nezbytném rozsahu pro posouzení oznámení v souladu s čl. 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Osobní údaje uvedené v oznámení, které nejsou potřebné pro vyřízení oznámení, nebudou dále zpracovávány.

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely vyřízení oznámení a dodržení archivační lhůty ve veřejném zájmu. Titulem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonné povinnosti vyplývající z čl. 8 a násl. směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu řešení oznámení a po dobu pěti let od skončení tohoto řešení.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám svědčí právo na přístup k těmto osobním údajům a informace o účelech a způsobech tohoto zpracování, právo na opravu chybných osobních údajů a právo na výmaz nezákonně zpracovávaných osobních údajů. Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím elektronické oznamovací platformy nebo běžnými komunikačními kanály osoby, vůči níž oznámení činíte. Nebudete-li spokojeni s vyřízením svého uplatněného práva, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.